Normy

ISO 14001:2015


Proč vznikla revize normy ISO 14001?
Stejně jako u nory ISO 9001:2015 jedním z důvodů novelizace je požadavek mezinárodní organizace ISO, aby všechny normy byly jednou za 5 let revidovány. Nicméně hlavním důvodem jel stále rostoucí požadavek společnosti na soulad výrobních a podnikatelských aktivit s ochranou životního prostředí.

Jaké jsou cíle a významné změny novelizace 2015?
1. Přesnější definování zainteresovaných stran
2. Vyšší integrace managementu do plánování, zrušení funkce představitele managementu
3. Plánování musí zahrnovat GAP metodu a celý životní cyklus
4. Použití software
5. Plánování outsourcingu a analýza
6. Environmentální dopad na celý životní cyklus a servis
7. Metody měření a použití normy ISO 14031
8. Korekce neshod na vnější prostředí
9. Změna struktury normy

Přesnější definování zainteresovaných stran
Organizace má povinnost provést analýzu skutečnosti, které subjekty jsou zainteresovanými stranami, tedy subjekty dotčené její činnosti. Tato povinnost je stanovaná jako aktivní ze strany organizace.

Vyšší integrace managementu do plánování, zrušení funkce představitele managementu
Všechna rozhodnutí o obchodní a podnikatelské činnosti organizace učiněná vrcholovým vedením musí zahrnovat analýzu dopadu na životní prostředí, to znamená, že vrcholový management musí rozhodovat o své činnosti jako o integrovaném procesu. Funkce představitele managementu může být rozdělena mezi různé stupně řízení organizace.

Plánování musí zahrnovat GAP metodu a celý životní cyklus
Pokud organizace plánuje vývoj nového výrobku nebo služby, musí brát v úvahu celý jeho životní cyklus, tedy i skutečnost co se stane s výrobkem a jeho dopady na životní prostředí po skončení jeho životnosti nebo ukončení služby.

Použití software
Jako náhrada řídící dokumentaci může být využit software pro řízení procesů nebo moderní audiovizuální prostředky.

Plánování outsourcingu a analýza
Pokud se organizace rozhodne významným způsobem outsourcovat své činnosti, musí provést analýzu a následně přijmout relevantní opatření jako by sama tuto činnost prováděla.

Environmentální dopad na celý životní cyklus a servis
Všechna rozhodnutí od plánování, přes realizaci až po dodání koncovému zákazníkovi musí zahrnovat všechny aspekty poprodejního servisu až do konce životního cyklu výrobku nebo služby.

Korekce neshod na vnější prostředí
Organizace v rámci nápravných a preventivních opatření musí využívat aktivně externí zdroje, tedy zejména zpětnou vazbu od zainteresovaných stran.

Změna struktury normy
Struktura normy se více přiblížila jiným normám týkající se systémů řízení.

Naše recenze
+
Vnímáme, že všechny nové změny jsou přínosem pro celkový management organizace stejně jako pro zainteresované strany.
-
Za negativní považujeme pouze to, že oproti očekávání některé požadavky normy ztratily určitou míru konkrétnosti v oblasti definování pravomocí a povinností, což napravují určitým způsobem až Přílohy normy.

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

NAPIŠTE NÁM JEŠTĚ DNES

A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<