Měření hluku - hluková studie

Navigace: / Domů / Inspekce a měření / Měření hluku - hluková studie

Mohlo by Vás zajímat

Směrnice Evropské unie o environmentálním hluku (END) byla přijata v roce 2002 a jejím cílem je řešit znečištění hlukem z prostředí v Evropské unii Směrnice požaduje, aby členské státy vytvořily hlukové mapy a akční plány pro snížení expozice hluku z okolního prostředí, zejména v městských oblastech a v blízkosti hlavních dopravních tras.

Podle END jsou členské státy povinny:

 • Vytvářet hlukové mapy, které zobrazují úrovně hluku ve venkovním prostředí v různých oblastech za použití standardních metod a indikátorů.
 • Vypracovat akční plány pro řešení hlukového znečištění, včetně opatření ke snížení hluku u jeho zdroje, zlepšení zvukové izolace budov a omezení expozice hluku.
 • Informovat veřejnost o výsledcích hlukového mapování a akčních plánech, včetně úrovní hluku v jejich místní oblasti a opatření přijatých ke snížení hlukového znečištění.
 • Pravidelně revidovat a aktualizovat své hlukové mapy a akční plány a podávat zprávy o pokroku Evropské komisi.
 • Řešit  hluk z různých zdrojů, včetně dopravy, průmyslu a rekreačních aktivit, a stanovit standardní ukazatele pro měření hluku.

Z této směrnice vyplývá povinnost implementovat základní poždavky do národní legislativy, včetně požadavků na provádění různých hlukových studií.

Hlukové studie jsou vyžadovány po novele zákona č, 258/2000 Sb., v platném znění, kdy je dle § 77, kdy je požadováno doložit, že stavby nejsou umisťovány do území zatíženého zdrojem hluku. Jedná se zejméno o následující stavby a instalace:

 • rodinné a bytové domy,
 • zřízení provozovny, 
 • instalaci venkovních lokálních jednotek produkující hluk - např. klimatizace, tepelná čerpadla,
 • stavby pro vzdělávání, předškolní a školní výchovu, 
 • stavby pro zdravotní a sociální účely nebo funkčně podobných staveb.

Provádíme následující hlukové studie:

 • Silniční dopravy (místní komunikace, silnice, dálnice). 
 • Železniční dopravy.
 • Z tepelného čerpadla.
 • Ze všech vnitřních a venkovních stacionárních zdrojů produkující hluk.
 • Z provozovny (dílny, výrobny) 

Hluková studie slouží pro potřeby Krajských hygienických stanic, případně Stavebních úřadů při rozhodovacích procesech při územních rozhodnutích a stavebních řízení.

pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce